Allmänt banåkaforum
ÅRSMÖTE 2016
4595 besök totalt
s2dennis
Ängelholm
Här sen Jul 2004
Inlägg: 431


Trådstartare
Kallelse Årsmöte Audi ClubSport

Ni som varit medlemmar och betalat in årsavgiften för 2015 är härmed kallade till årsmöte den 30:e januari 2016 kl.13,00
Vi kommer att ha årsmötet på Börjessonsbil i Klippan, Östergatan 28, 26434 Klippan
För dom som intresserade så kan man äta lunch på en närliggande pizzeria kl. 12,00
För att anpassa lokal och fika ber vi er som önskar deltaga att ni anmäler er senast den 15 jan till Dennis på tel. 0703433727 el mail ordforande@audiclubsport.se
Motioner (alltså om ni vill ta upp något ärende på årsmötet) skall vara styrelsen tillhanda senast 7:e Jan för att kunna behandlas innan årsmötet. Anmälan och motioner skickas till ordforande@audiclubsport.se


Agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordf för en tid av två år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.
d) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

_________________
Dennis Hansson
ordf Audi Clubsport
Förare/mek Guldgossarna Racing
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Allmänt banåkaforum
ÅRSMÖTE 2016
4595 besök totalt


Lista alla annonsörer som stöttar Rejsa.nu på något sätt